Методична робота

"Організація навчально-методичної роботи"

Модель методичної служби

Січень, 2017р.

Зміст

 1. Функції методичної служби в ЗОШ №65
 2. Структура та організація діяльності методичної служби
 3. Мета та завдання методичної роботи
 4. Зміст роботи
 5. Принципи методичної роботи
 6. Форми і засоби методичної роботи
 7. Напрямки роботи методичної служби
 8. Літературні джерела
"Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться"
К.Д.УшинськийСучасний учитель – носій сучасних суспільних змін, його найактуальніше завдання – виховати особистість компетентну, творчу, здатну до продуктивної життєдіяльності в нових суспільних умовах. Виховати таку особистість може лише педагог з високою компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим духовно-моральним потенціалом, ерудованістю, здібностями до безперервної освіти.

Сприяти педагогові в постійному підвищенні кваліфікації – провідна функція методичної роботи.

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Функції методичної служби в ЗОШ №65

Методична служба в школі – ключовий аспект в управлінні закладом освіти та його модернізації, що грунтується на основі діагностики та прогнозування і спрямована на забезпечення безперервної і цілеспрямованого професійного розвитку кожного вчителя відповідно до сучасних вимог, творчої активності та потенціалу педагогічного колективу в цілому, вироблення інформаційного стилю діяльності, підготовки вчителів до роботи в нових умовах, залучення до дослідницько-експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес ,навчає вчителів освітньо-методичним інноваціям.

Мета роботи методичної служби - створити такі умови для педагогів, коли вони стають здатними продукувати ідеї, розробляти шляхи впровадження, прагнуть до презентації своїх досягнень.

Методична служба ЗОШ № 65 відповідно до Закону України "Про освіту", орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання і навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, забезпечує:

 • досягнення громадянином (учнем) встановлених державою освітніх стандартів;
 • побудову освітньо-виховного процесу на основі пріоритету загальнолюдських цінностей, життя і здоров'я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, родини;
 • досягнення єдності загальнодержавного культурного й освітнього простору; захист і розвиток засобів освіти національних культур, регіональних культурних традицій та особливостей; відродження ураїнської культури, моральності, духовності;
 • адаптацію навчального закладу до нових умов та особливостей розвитку учнів; побудова загальнодоступної освіти з урахуванням рівня сучасної педагогічної науки та творчої практики навчання і виховання;

Методична служба передбачає формування і розвиток професійних якостей учителя, вихователя, класного керівника, підвищення їхньої професійної майстерності.

Структура та організація діяльності методичної служби

Методична служба як система управління науково-методичною роботою освітньої установи є громадським органом, має складну організаційну структуру, сформовану на добровільній основі. Структура методичної служби та кандидатура керівника закріплюються наказом директора школи.

Методична служба - професійний орган, який здійснює керівництво методичною та науково-дослідницькою діяльністю педагогічного колективу освітньої установи, цілісна система взаємозалежних методичних, інформаційних, діагностичних та інших підсистем (структур служби).

Педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічних працівників. На засідання педагогічної ради виносяться найбільш важливі для життєдіяльності школи питання, визначаються пріоритетні напрямки розвитку навчального закладу й удосконалення навчально-виховного процесу в ньому.

Методична рада очолює методичну службу, координує методичну роботу в школі; формується із досвідчених вчителів вищої та першої кваліфікаційних категорій, класних керівників та інших педагогічних працівників, здатних до творчої роботи; керує діяльністю методичної ради заступник директора з навчальної роботи.

Методичні об’єднання педагогічних працівників школи формуються з учителів однієї або кількох споріднених дисциплін, за видами виховної роботи (класних керівників); робота методичних кафедр спрямована на практичне вирішення проблем міжпредметних зв'язків, вироблення єдиних педагогічних вимог до реалізації Державного стандарту в освіті.

Мета та завдання методичної роботи в ЗОШ № 65 у 2016 – 2017 навчальному році

 • Формувати цілісний творчий колектив однодумців.
 • Виробляти єдині педагогічні позиції, спільні цінності, традиції.
 • Забезпечувати подальше вдосконалення НВП для підготовки молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві та успішної соціалізації учнів й педагогів.
 • Постійно підвищувати педагогічну майстерність, професіоналізм.
 • Аналізувати й контролювати навчально-виховний процес, якість знань, умінь, навичок, вихованість й розвиток школярів.
 • Розвивати творчий потенціал педагогів, впроваджувати перспективний досвід, інноваційні педагогічні технології в процесі навчання й виховання.
 • Впроваджувати дистанційне навчання з залученням в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій параллельно з традиційними формами навчання.
 • Здійснювати компетентнісний підхід щодо формування пізнавальної активності, національної самосвідомості та розвитку творчих здібностей учнів.
 • Сприяти підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування і розвиток особистості учня, його самореалізацію.
 • Поширювати використання педагогами електронних засобів у навчально-виховному процесі, у ході професійних і фахових конкурсів, під час атестації та в методичній роботі.
 • Продовжувати роботу з узагальнення та поширення ідей кращого досвіду педагогів школи через активні форми методичної роботи, публікації у фахових журналах.

Зміст роботи

Зміст роботи методичної служби забезпечує реалізацію її цілей і задач із виконання навчального плану освітньої установи та програми розвитку відповідно до вимог до сучасної школи та формується на основі:

 • цілей і задач школи та перспектив її розвитку;
 • глибокого вивчення і розуміння законів України, творчого осмислення нормативних документів, інструкцій, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління освіти Маріупольської міської ради, статуту ЗОШ № 65, наказів, розпоряджень, постанов та інших локальних актів;
 • знання й активного використання досягнень і рекомендацій педагогічної і психологічної науки, досліджень інших наук, що сприяють підвищенню науково-теоретичного рівня методичної служби в цілісному педагогічному процесі навчального закладу;
 • аналізу діагностичних даних (про стан освітньо-виховного процесу, рівня навченості й вихованості учнів, їхрього здоров'я та розвитку, про професій-ний ріст педагогів), що дозволяє визначити, уточнити або сформулювати заново основні завдання та проблеми методичної роботи, перспективи розвитку окремих структур і методичної служби в цілому;
 • використання в освітньо-виховній практиці школи й у роботі методичної служби сучасних методів, форм і видів навчання, виховання, нових педагогічних технологій.

Принципи методичної роботи

 1. Зв'язок з життям, актуальність, співзвучність сучасним педагогічним ідеям.
 2. Системність, послідовність, безперервність методичної роботи.
 3. Конкретність методичної роботи.
 4. Науковість.
 5. Комплексний характер.
 6. Творчий характер.
 7. Диференційований підхід до педагогів.
 8. Єдність теорії й практики.
 9. Оперативність, мобільність, гнучкість.

Форми і засоби методичної роботи

 1. Планування й аналіз методичної роботи.
 2. Створення банку даних.
 3. Індивідуальні консультації.
 4. Методичні наради.
 5. Предметні тижні.
 6. Семінари, тренінги, круглі столи, творчі галереї.
 7. Творчі звіти.
 8. Професійні конкурси.
 9. Методична допомога молодим учителям.
 10. Відкриті уроки й позакласні заходи.

Напрямки роботи методичної служби

 • Удосконалення форм проведення методичної роботи, спрямованих на створення ефективної системи обміну досвідом педагогів з питань практичного використання педагогічних технологій для реалізації компетентнісного підходу до виконання вимог Державного стандарту освіти.
 • Забезпечення педагогічних працівників необхідною фаховою, науково-методичною та довідковою літературою в поліграфічному, електронному варіантах.
 • Створення сприятливих умов для впровадження в практику інтерактивних форм методичної роботи з використанням аудіовізуальних засобів і комп’ютерної підтримки.
 • Надання навчально-методичних консультацій педагогам та ознайомлення їх з найсучаснішими новинками фахових періодичних видань та іншої літератури.
 • Створення комфортних умов для самоосвіти учасників навчально-виховного процесу.
 • Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження перспективного досвіду, новітніх педагогічних технологій.
 • Забезпечення педагогів ефективною й оперативною інформаціїєю про нові методики, технології, організацію та діагностику освітньо-виховного процесу;
 • Створення умов для роботи з обдарованими учнями у процесі підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, участі у роботі МАН.
 • Заохочення вчителів до роботи за передовими педагогічними технологіями.

Літературні джерела

 • Закон України "Про освіту" // Освіта. – 1991.
 • Закон України "Про загальну середню освіту" // інф. зб. – 1999, - № 20
 • Л.В.Никифорова . "Модель організації науково-методичної роботи в системі шкільної освіти для розвитку інноваційного потенціалу вчителя". Завучу, 2010. - №11-12.
 • Л.М.Бублик "Навчально-методична робота з педагогічними кадрами". Управління школою, - Х.: Основа,2005. - № 35.
 • Рекомендации по организации и проведению методической работы с педагогическими кадрами. Книга методиста, сост. Г.В.Литвиненко, О.М.Вернидуб, - Харьков, Торсинг плюс, 2006.
 • Організація методичної роботи в початковій школі. Настільна книга заступника директора в початковій школі./ уклад. Іванова Г.Ж. – Х.: Основа, - 2009.

Официальный сайт общеобразовательной школы №65 г. Мариуполя

Все права защищены © 2012-2021 г.
Дизайн и верстка: Astarte & Stevad
Наполнение информацией: SVScom